Sara Nahri MA, RCC.

ما انتظار نداريم که دردهای جسمی بدون مراقبت های حرفه ای درمان شوند,درد های روح و روان متفاوت نيستند و نياز به مراقبت های حرفه ای دارند.

روان درمانی يک تلاش درمانی مبتنی بر فرهنگ و نيازمند درک عميق ميان درمانگر و مراجع است.به همين دليل ,داشتن زمينه های مشترک زبانی,اجتماعی و تاريخی تاثير زيادی بر بهبود نتيجه ی روان درمانی دارد.

مجموعه ی آلپاين با ساختن پل ارتباطی ميان درمانگرانی چون من و مراجعانی که دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند,امکان بهره بردن از روان درمانی را برای مهاجران و فارسی زبانان ساکن کانادا فراهم کرده است.

همه ما در طول عمر خود با چالش های مختلفی روبرو هستيم, با استفاده از تدبير و خلاقيت خود، به بهترين شکل ممکن با اين چالش ها روبرو می شويم با اين حال، گاهی اوقات يک مشکل برای ما بزرگ يا سنگين می شود. ممکن است متوجه شويم که همه منابع و روشهای آشنا را مصرف کردهايم و احساس میکنيم گير کردهايم. من در کنار شما خواهم بود تا زندگی با معنا را تجربه کنيد ,از گذشته عبور کنيد و مهارتهايی برای کنار آمدن با امروز را ايجاد کنيد.

بياموزيد که چگونه در لحظه بهترين تصميم را بگيريد و مهارت هايی را برای رها شدن از افکار دردناک, احساسات، اميال و رفتارهايی که شما را از شخصی که می خواهيد باشيد دور می کند، بياموزيد.عليرغم واقعيتی که با آن رو به رو هستيد به زندگی با معنا بازگرديد.

هدف من اين است که به شما فرصتی بدهم تا افکار و احساسات خود را کشف و درک کنيد، زخم های عاطفی را التيام بخشيد و تغييرات مثبتی را در جهت ارتباط عميق تر و دلسوزانه با خود و ديگران ايجاد کنيد و فضای امنی را برای شما فراهم کنم تا احساس بهتری داشته باشيد.

با بيش از دوازده سال سابقه ی مشاوره و درمان ,من به زوج ها و افراد )جوانان و بزرگسالان( کمک ميکنم برای مقابله با اضطراب، افسردگی، مسائل مربوط به روابط، غم و اندوه و از دست دادن،تروما, عزت نفس پايين،اختلالات خوردن, تغيير زندگی )يعنی بازنشستگی، چالش های والدينی جديد( تا به صورت عميق زندگی عادی و آرام را تجربه کنند.

در طول جلسات مشاوره,من با مراجعين مشارکتی کار ميکنم .هر فرد رويکرد منحصر به خود را ميطلبد .برای من در درجه ی اول آسايش و رضايت شما اهميت دارد.

من مشتاقم تا داستان زندگی شما را بشنوم .با من در تماس باشيد اگر ميتوانم کمکتان کنم.

We are not expected to heal from our physical wounds without professional care, psychological wounds are no different.

Psychotherapy is a culture-based therapy effort that requires deep understanding between therapist and clients. As a result, commonality in language, components of social perception, political, and historical backgrounds enhance the outcome of psychotherapy.

Alpine is the best place to provide psychotherapy for Farsi speaking migrants and the diaspora living in Canada by connecting therapists like me and clients who share common culture and language.

Throughout our lifespan we all face different challenges. Using our resourcefulness and creativity we meet those challenges to the best of our ability. However, sometimes a problem becomes too big or heavy for us to carry. We may find that we have used up all our resources, support and familiar methods and we feel stuck. Work with me to explore how to live life with meaning, to move on from the past and build skills to cope with today.

Learn how to take action to live in the present moment and skills to unhook from painful thoughts, emotions, sensations, urges and behaviors that pull you away from the person you want to be. Get back to living life with meaning despite the reality of what you are facing in your relationships or your work.

My super goal is to give you the opportunity to explore and understand your thoughts and feelings, heal emotional wounds and make positive changes towards deeper and compassionate connection with self and others and provide you a safe space to feel better.

With over 12 years of experience, I offer counselling to couples and individuals (youth& adults) coping with anxiety, depression, relationship issues, grief and loss, low self- esteem, Trauma, Eating Disorders, life transitions, (i.e. retiring, challenges of new parenthood) and newcomers adjustment.

I work with my clients collaboratively; any individual requires different approaches. I try to promote the welfare of the clients.

I am trained and well versed in Emotion Focused Therapy (EFT), Emotion Focused Family Therapy (EFFT), and Cognitive Behavioral Therapy (CBT).

I love hearing your stories and getting to know you so please connect to see if I can support you with your needs.